Pastelowe Przedszkole

Publiczne Przedszkole Ul. Pilczycka 139 Wrocław

 • RSS
 • Delicious
 • Facebook
 • Twitter

images

 

Dzieci w wieku od 20-stego tygodnia do 3 roku życia zapraszamy do „Pastelowego Żłobka”.

Dysponujemy miejscami współfinansowanymi przez Gminę Wrocław jak i miejscami pełnopłatnymi.

Więcej informacji udzielamy telefonicznie bądź w placówce przy Ul. Pilczyckiej 139

 

 1. Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na okres 1.IX.2016 – 31.VIII.2017
 2. Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone od 1 stycznia 2014 r. do 13 kwietnia 2016 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2016 r.) mające miejsce zamieszkania1 na terenie miasta Wrocławia:
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług żłobka (publicznego lub niepublicznego z dofinansowaniem Miasta) i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji
 • rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
 • – zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia
 • – dostarczono do wybranego żłobka wydrukowany wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
 • – sprawdzono i zatwierdzono w żłobku treść wniosku
 • w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego żłobka, komisja rekrutacyjna wybierze najwcześniej urodzone dzieci rekrutowane do danej grupy wiekowej .

 

 1. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:
 2. Kryteria obligatoryjne (dostępu):
 • zamieszkanie¹ dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia
 • wiek dziecka – dzieci urodzone od 1 stycznia 2014 r. do 13 kwietnia 2016 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2016 r.).
 • Kryteria dodatkowe – w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku :
L.p. Kryteria dodatkowe Wartość 
punktowa
1. Wielodzietność rodziny dziecka2 200
2. Niepełnosprawność dziecka4 200
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka4 200
4. Niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka4 200
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka4 200
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie3 200
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą5 200
8. Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie (dwoje) pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 50
9. Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 20
10. Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic/prawny opiekun złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2015 r. w urzędzie skarbowym we Wrocławiu, w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu) 30
11. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek/protokół zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2016r.) 10

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

 • Zamieszkanie1:
 • a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym na dzień 25.05.2016 r.
 • b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 25.05.2016 r.
 • c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem
 • Wielodzietność rodziny kandydata2 – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
 • Niepełnosprawność4 – niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 • Piecza zastępcza5 – objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)5

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 • oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT
 • samotność rodzica – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty)
 • niepełnosprawność – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 • piecza zastępcza – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)

 

 1. Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres 01.09.2016 do 31.08.2017 r.

 

Rekrutacja
Terminy Zadania
od 25.05.2016 r. do 08.06.2016 r. Pobieranie Wniosku/”Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” (załącznik nr 1) ze strony Wrocławskiego Zespołu Żłobków www.wzz.wroc.pl oraz stron www.bip.um.wroc.pl, www.wroclaw.pl oraz w żłobkach

(z zestawień wolnych miejsc w żłobkach – publicznych i niepublicznych z miejscami dofinansowanymi przez Miasto)

od 25.05.2016 do 08.06.2016 r.

– w godz. 10:00 do 15:00 poniedziałek, środa, czwartek, piątek,

– w godz. 12:00 – 17:00 wtorek

Przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” przez kierowników, Dyrektorów żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków
17.06.2016 r. godz. 13:00

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka
od 20.06.2016 do 30.06.2016 Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2016/2017
30.08.2016 r. godz. 10:00 Lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy

 

UWAGA:

 • Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka (urodzone po 1 stycznia 2014 r.) nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku 2016/2017 na podstawie „Formularza kontynuacji”. Kontynuacja dotyczy wyłącznie dzieci zapisanych i korzystających z opieki żłobka na dzień 05.04.2016 r., tj. dzień ogłoszenia Konkursu nr 21/ŻK/2016/2017 na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka (kontynuacja), pod warunkiem, że umowa zawarta przez żłobek z
rodzicem/opiekunem prawnym dziecka nie jest w okresie wypowiedzenia.
 • Rodzice, który złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka do dnia rozpoczęcia rekrutacji, czyli do dnia 25.05.2016 r. (w tym złożony w rekrutacji na okres opieki 2015/2016), a których dziecko nie zostało przyjęte z powodu braku wolnych miejsc, muszą złożyć ”Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” w wybranym przez siebie żłobku.
 • Przypominamy, że „Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” składa się tylko w jednym ze żłobków publicznych albo niepublicznych, które zawarły z Gminą Wrocław umowę o dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, na rok 2016/2017. Złożenie „Protokołu ze zgłoszenia” w więcej niż jednym żłobku – publicznym lub niepublicznym – będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.
 • Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

 

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji dzieci na rok żłobkowy 2016/2017 udzielają Kierownicy, Dyrektorzy oraz osoby upoważnione w żłobkach (tel. w zestawieniach zbiorczych).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
Kwota dofinansowania w roku 2016/2017 wynosi :

2,85 zł/godzinę

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzedu Miejskiego Wrocławia

tel; 71/ 7778699 fax 717777994, mail; wzd@um.wroc.pl

Opłaty Ponoszone przez Rodziców/ Opiekunów :

Obligatoryjnie:

1,50 zł/godzinę

14 zł/dzienna stawka żywieniowa

Dodatkowo:

135 zł/ miesiąc zajęcia dodatkowe

Brak opłaty wpisowej